تبلیغات
The Lonely Shepherd - مطالب آذر 1395

تاریخ:  

1.شادی خود را به هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی.

02 انتظار نداشته باش همیشه آنچه را در اطرافت اتفاق می افتد مطابق میل و خواسته ات باشد.

03 هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر.

04 از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده

05 اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند.

06 با بحث های بی نتیجه انرژی خود را هدر نده.

07 انتظار نداشته باش با منفی نگری جسمی سالم داشته باشی

08 از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش.

09 تا با خود مهربان نباشی، نمی توانی مهر بورزی.

10 قبل از مطمئن شدن، در مورد هیچ چیز قضاوت نکن.

11 به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپرداز.

12 هر کاری را با علاقه و تمرکز انجام بده.

13 زندگی خود را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن.

14 چیزهایی که دوست داری، به دیگران ببخش.

15 قلبت را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند.

16 برای انجام کارهای مورد علاقه ات زیاد به نظرات دیگران اهمیت نده.

17 در تصمیم های خود تأخیر نیانداز.

18 هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش و تا ده بشمار.

19 با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود.

20 به هیچ کس امید نداشته باش به جز خدا.

21 بر جسم و روح خود مسلط شو.

22 برای این که شاد باشی باید شادی آفرین باشی.

23 در زندگی به جای «شناوربودن»، «شناگر» باشد.

24 اندوه روز نیامده را، بر روز آمده ات نیفزا.

25 هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است.

26 قبل از انجام کاری یا گفتن چیزی به ضرورت آن بیندیش.

27 بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب ده.

28 به جای بیزاری از انسان ها از رفتارهای بد آن ها متنفر باش.

29 بگذار دیگران از تو به عنوان فردی آرام و خوشرو یاد کنند.

30 یگانه داروی آرام بخش روح و جان، یاد خداست.

31 خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی، منفی نگری و ناامیدی آزاد کن.

32 به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نکن.

33 به دیگران کمک کن آنچه را که می خواهند به دست آورند.

34 در فرهنگ لغات خود «شکست» را «تجربه» معنا کن.

35 با شرایط زندگی سازگار باشد.

36 هنگام ازدست دادن ناراحت نشو , وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش .

37 در مقابل خواسته ها و گفتار دیگران انعطاف پذیر باش و نخواه که حرف , حرف خودت باشد .

38 برای کشف حقایق , زیاد تفکر کن , به خصوص جهان آفرینش .

39 به قدر توان تلاش کن و نتیجه را به خدا واگذار کن .

40 هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن , چرا که تو چیزهایی داری که دیگران در حسرت آن ها هستند .:herb::two_hearts::herb::two_hearts::herb::two_hearts::herb::two_hearts:

:two_hearts
05 اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند.:herb
:two_hearts::herb::two_hearts::herb::two_hearts::herb:herb:
بدن انسان به شدت مستعد دریافت یا تولید انرژی منفی است
اﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﻣﻪ نزند ...

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﯾﺎ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ .

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ، ﮔﻞﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺍﯼ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﻞﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ
ﻛﻨﻨﺪ .

ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻠﯽ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ، ﺁﻥ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻤﻚ
ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺲ
ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .

ﻣﺤﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﻭﺍﻥ ﺣﻤﺎﻡ، ﺍﺳﺘﺨﺮ،
ﺩﺭﯾﺎ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺠﻢ ﺁﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺁﺏ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﻛﻨﺪ؛ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭا
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ
ﺯﯾﺮ ﺁﻥ، ﺁﺗﺶ، ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﭙﺬﯾﺮ، ﺑﺮﻑ ﻭ ... ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ باشد

مطالب سایت


 

امکانات سایت: پیوندها، روزانه ها، آمار سایت و ...

   

امکانات سایت


درباره سایت

 

انسانی که به خـــــــــدا نزدیک است بین واقع و خیالش مرزی نیست .
وقتی گرفتار کابوسیم به شیطان نزدیک شده ایم .

 

درباره سایت